Aanpassingen regels voor toekenning sociale huurwoingen

Zienswijze Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel (HvUK) op de aanpassing regels voortoekenning sociale huurwoningen /Voorstel nieuwe woonruimte verdeling

Algemeen

De HvUK stelt vooraf dat de lange wachttijd voor alle doelgroepen alleen opgelost kan worden als er meer sociale huurwoningen en woningen in het goedkope middensegment in Uithoorn en de Kwakel worden bijgebouwd.

 Het ”Voorstel nieuwe Woonruimte verdeling” ziet de HvUK alleen als een middel om bepaalde woningzoekenden sneller aan een woning te kunnen helpen binnen het schaarse aanbod van deze woningen in de gemeente Uithoorn en de Kwakel. De wachtrij wordt anders georganiseerd.

Doelgroepen

In Uithoorn en de Kwakel zijn er al meerdere doelgroepen die voorrang hebben of waarvoor woningen gelabeld zijn. Door het inzetten van situatiepunten wordt er weer een doelgroep gecreëerd. .Waken voor te veel doelgroepen. De groep woningzoekers waaronder starters en doorstromers die niet tot een doelgroep behoren en “slechts” op wachttijd en op zoekpunten in aanmerking komen voor een woning zullen hierdoor nog langer moeten wachten. De HvUk vindt dit een slechte ontwikkeling en niet wenselijk.

In het voorstel ontbreekt volgens de HvUK, als een woningzoekende behorende niet tot een doelgroep en een woningzoekende behorende tot een doelgroep in het nieuwe systeem beiden reageren op eenzelfde woning en gelijke punten hebben opgebouwd aan wie de woning wordt toegewezen. Gewenst hierover duidelijk te zijn in het Voorstel.

Zoekpunten

De HvUK deelt de zorg van het onderzoeksbureau Valsplat dat woningzoekenden die slim en computervaardig zijn en weten hoe met dit nieuwe systeem om te gaan als het gaat om het verhogen van de zoekpunten, hun kansen meer kunnen vergroten als woningzoekenden die deze vaardigheden niet hebben. De HvUK ziet graag voor de laatst genoemde groep dat actieve ondersteuning vastgelegd wordt in het voorstel.

Weigeren IP adressen bij “te veel/te snel” opbouwen van zoekpunten

De HvUK twijfelt of dit mag worden uitgevoerd in het kader van de AVG (privacywetgeving).

No show

Tussen het accepteren van een uitnodiging en een bezichtiging moet de woningzoekende komen en anders een vervanger regelen om te voorkomen dat er zoekpunten vervallen. In het voorstel wordt niet ingegaan op noodsituaties (opname ziekenhuis, ongeluk e.a.) De HvUK verwacht dat er ook aandacht en coulance is voor deze noodscenario’s.

NB Ook moet er meer aandacht komen over hoe woningen worden aangeboden op WoningNet, meer gedetailleerd bv. foto’s,  om het reageren om het reageren te ontmoedigen.

Gevolgen voor tijdelijke (jongeren) contracten

De wachttijden in Uithoorn en de Kwakel zijn lang en met nog meer doelgroepen is niet te overzien wat de gevolgen zijn voor huurders met een tijdelijk contract.  In het voorstel staat niet hoe verder met deze groep om te gaan als zij niet in staat zijn omzelf geschikte huisvesting te vinden binnen de vastgestelde tijd. De HvUK zou dit graag in het voorstel uitgewerkt zien.

Evalueren

De HvUk hecht er waarde aan dat er bij aanvang van de invoering van het nieuwe voorstel er een nulmeting is om de effecten van het nieuwe voorstel goed in beeld te krijgen.

Conclusie

De HvUK is verheugd over het feit dat de inschrijfduur nog steeds een belangrijke factor is in de verdeling van woonruimte.

Twijfels heeft de HvUK over de transparantie van het voorstel met toewijzen van een woning gezien de vele doelgroepen in de wachtrij met wacht-, zoek- en situatie punten, spoed, urgent , kwetsbaar e.a.

Namens de Huurdersvereniging Uithoorn & De Kwakel.

Piet ten Bink, voorzitter

Huurdersvereniging Uithoorn de Kwakel maakt gebruik van cookies ter verbetering van onze website.

Er worden geen gegevens opgeslagen of bewaard.